Disclaimer

Disclaimer 

Aansprakelijkheid
Hoewel Pergibiedmeer.nl zich inspant om nauwkeurige en actuele informatie in deze website op te nemen, kunnen fouten of omissies zich voordoen. Pergibiedmeer.nl wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risico-aansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade waaronder bedrijfs- en gevolgschade, die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze, ongeacht of Pergibiedmeer.nl zich bewust was van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.
Zo aanvaardt Pergibiedmeer.nl derhalve onder andere geen aansprakelijkheid voor: het ononderbroken functioneren van deze website; sites die niet door Pergibiedmeer.nl worden onderhouden, ook al wordt daar door Pergibiedmeer.nl naar verwezen; (rechts)handelingen verricht louter op basis van informatie verstrekt op of via deze site; gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken naar Pergibiedmeer.nl gestuurde e-mail of andere elektronische berichten; gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van aan Pergibiedmeer.nl gezonden e-mails.

Hyperlinks
Verwijzingen naar sites die niet door Pergibiedmeer.nl worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Pergibiedmeer.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Sites van derden die links bevatten naar onze website(s) worden en kunnen niet door ons worden gecontroleerd.

E-mail
Pergibiedmeer.nl garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten (tijdig) worden ontvangen en verwerkt.

Intellectueel eigendom
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen afbeeldingen, foto's, knoppen, opmaak en teksten, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Pergibiedmeer.nl en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze kunnen uitsluitend gebruikt worden na voorafgaande toestemming door Pergibiedmeer.nl De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Softwarekwaliteit
Pergibiedmeer.nl garandeert niet dat de informatie, software of ander materiaal dat via haar webpagina's toegankelijk is, vrij zal zijn van virussen, wormen, paarden van Troje of andere schadelijke componenten

Copyright © Pergibiedmeer.nl

Volg ons op social media

like onze Facebook pagina voor o.a winaktie's,  product van de maand